پشتیبانی و فروش محصول :  ۰۹۲۰۲۵۲۰۰۶۷  -  ۰۲۱۴۴۲۰۹۰۰۹
 پشتیبانی و فروش  :  ۰۹۲۰۲۵۲۰۰۶۷  -  ۰۲۱۴۴۲۰۹۰۰۹

جدیترین قابیلت دستگاه بستنی سازقیفی ایرانی

 

 دوستان عزیز سلام

دراین  مقاله میخواهیم درباره سیستم PLCدستگاه آستیاژباشماصحبت کنیم.

PLCیک سیستم هوشمندی است که امروزه تجهیزاتی که دردنیا تولیدمیشود، بسیاری ازشرکت ها این سیستم را روی دستگاه های خود نصب واجرا میکنند.با این کارهم درمصرف انرژی صرفه جویی شده وهم دستگاه مجزبه یک سیستم هوشمندخواهد شدو تمام وقایعی که داخل دستگاه رخ میدهد راثبت میکند.

PLCسبب میشود که درداخل دستگاه سیم کمتری مصرف شودوکنداکتورهای کمتری استفاده شود.

قبل ترازاین دردستگاه های دیگروقتی دستگاه یک ERRORنشان میدهد ،تکنسین مجبوربه چک کردن تمام مداراست ودرخیلی ازمواقع مشکل برطرف نمیشود چون مشکل سخت تراز آنچه به نظرمی رسیده بوده است.

ولی درPLCمشکل وerror راروی صفحه نمایش نشان میدهد.ووقتی تکنسین حضورپیداکرد، دقیقا همان ایراد و عیبی که PLCنمایش میدهد را برطرف میکند.

PLCمیزان تعداد بستنی که درروز ازدستگاه خارج شده را می شماردونمایش میدهد.برای شست و شو هم شما میتوانید بروی صفحه نمایشگر فرمان داده و این کار رادستگاه انجام خواهد داد.

حتی شما میتوانید به PLCفرمان دهید که روز بعد درچه ساعتی دستگاه استارت زده و شروع به کارکند تا زمانی که شما به محل رسیدید دستگاه آماده کارکردن باشد.و این قابلیت بسیار در وقت و زمان صرفه جوی میکند.

این هوشمندی فوق العاده است و امروزه تمام شرکت های که درحوزه تجهیزات  فعالیت میکنند ازاین قابلیت بهره میبرند.

دستگاه بستنی ساز آستیاژ تنها دستگاه بستنی سازی است که از توانایی PLCبهره میبرد.و بسیار دقیق و منظم برنامه ریزی شده است.این قایلیت هم دروقت وهم انرژی صرفه جویی میکندوهم دستگاه عملکردبسیاردقیق و منظمی خواهدداشت.

به هرترتیب آستیاژ یکی از بهترین ومدرن ترین برند های حال حاضراست.

امیدوارم که این دستگاه را خریداری کنید و این مقاله اطلاعات لازم و کافی را دراختیار شما قرار داده باشد.

ازاینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کردید از شما سپاسگزارم .

ویدیو های مارادرشبکه های مجازی دنبال کنیدوبامشاوران البرزتجهیز درارتباط باشید تا آنها بهترین انتخاب رابه شما معرفی  کنند.

فراموش نکنید که…

 «بهترین کار دنیا،کارکردن باخوراکی هاست»

 

 مشاهده محصول

جدیترین قابیلت دستگاه بستنی سازقیفی ایرانی

 

 دوستان عزیز سلام

دراین  مقاله میخواهیم درباره سیستم PLCدستگاه آستیاژباشماصحبت کنیم.

PLCیک سیستم هوشمندی است که امروزه تجهیزاتی که دردنیا تولیدمیشود، بسیاری ازشرکت ها این سیستم را روی دستگاه های خود نصب واجرا میکنند.با این کارهم درمصرف انرژی صرفه جویی شده وهم دستگاه مجزبه یک سیستم هوشمندخواهد شدو تمام وقایعی که داخل دستگاه رخ میدهد راثبت میکند.

PLCسبب میشود که درداخل دستگاه سیم کمتری مصرف شودوکنداکتورهای کمتری استفاده شود.

قبل ترازاین دردستگاه های دیگروقتی دستگاه یک ERRORنشان میدهد ،تکنسین مجبوربه چک کردن تمام مداراست ودرخیلی ازمواقع مشکل برطرف نمیشود چون مشکل سخت تراز آنچه به نظرمی رسیده بوده است.

ولی درPLCمشکل وerror راروی صفحه نمایش نشان میدهد.ووقتی تکنسین حضورپیداکرد، دقیقا همان ایراد و عیبی که PLCنمایش میدهد را برطرف میکند.

PLCمیزان تعداد بستنی که درروز ازدستگاه خارج شده را می شماردونمایش میدهد.برای شست و شو هم شما میتوانید بروی صفحه نمایشگر فرمان داده و این کار رادستگاه انجام خواهد داد.

حتی شما میتوانید به PLCفرمان دهید که روز بعد درچه ساعتی دستگاه استارت زده و شروع به کارکند تا زمانی که شما به محل رسیدید دستگاه آماده کارکردن باشد.و این قابلیت بسیار در وقت و زمان صرفه جوی میکند.

این هوشمندی فوق العاده است و امروزه تمام شرکت های که درحوزه تجهیزات  فعالیت میکنند ازاین قابلیت بهره میبرند.

دستگاه بستنی ساز آستیاژ تنها دستگاه بستنی سازی است که از توانایی PLCبهره میبرد.و بسیار دقیق و منظم برنامه ریزی شده است.این قایلیت هم دروقت وهم انرژی صرفه جویی میکندوهم دستگاه عملکردبسیاردقیق و منظمی خواهدداشت.

به هرترتیب آستیاژ یکی از بهترین ومدرن ترین برند های حال حاضراست.

امیدوارم که این دستگاه را خریداری کنید و این مقاله اطلاعات لازم و کافی را دراختیار شما قرار داده باشد.

ازاینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کردید از شما سپاسگزارم .

ویدیو های مارادرشبکه های مجازی دنبال کنیدوبامشاوران البرزتجهیز درارتباط باشید تا آنها بهترین انتخاب رابه شما معرفی  کنند.

فراموش نکنید که…

 «بهترین کار دنیا،کارکردن باخوراکی هاست»

 

 مشاهده محصول

سبد خرید